létrehozott vállalkozások oldala

Szemészeti berendezések cégvihar

Dunántúli Napló, Nyíregyházán Időjárás Várható időjárás az országban szombat estig: erősen felhős idő lesz. Ismétlődő eső, valamint zá­porok és zivatarok várhatók. Ele­inte csak zivatar idején erősödik meg a szél, szombaton viszont északnyugatira fordul, s főként a Dunántúlon megerősödik, néhol vi­haros lesz. A legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.

Szombaton lehű­lés várható. A legmagasabb hő­mérséklet a Dunántúlon 16 fok, máshol 23 fok körül lesz. Megjelenik a Telehold Valamennyi Magyarországon vehető televíziós állomás — részben műholdról sugárzott — programja megtalálható a Telehold című, május tól minden csütörtökön szemészeti berendezések cégvihar új műsorújságban.

A Telehold nemcsak közli a televíziós programokat, ha­nem — felhasználva az MTI- hez naponta beérkező friss információkat és fényképeket — rövid ismertetésekkel segíti a műsorválasztást. A tizenhat oldalas, ofszet nyomdatechnikával készülő műsorlap negyvenezer példány­ban jelenik meg — a Rádió­újsággal azonos formátumban — 13 forint 50 filléres áron. A békemunkában élen járó brigádok képviselői nek részvételével 'kezdődött találkozó tegnap este Pécsett.

Az idén immár negyedik alkalom mai megrendezésre kerülő programra ezúttal több mint kétszáz hazai kollektíva küldte el képviselőjét.

Több mint félmilliárdos egészségügyi intézmény Biatorbágyon

Az országos találkozó résztvevői ma {aktuális békemozgalmi kérdésekről tanácskoznak, holnap pedig béketúrán vesznek részt Sik­lóson.

Dok­tor Sándor út A becsült anyagi kár 1 fo­rint. A tűz keletkezésének okát a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.

Befektetett eszközök a mérlegben

Hódmezővásárhelyi családi házá­ban holtan találták Barta Imréné 79 éves nyugdíjast. Szemészeti berendezések cégvihar rendőrség megállapította, hogy az idős asz- szony bűncselekmény áldozata lett. A nyomozás során őrizetbe vették a bűncselekmény elkövetésével ala­posan gyanúsítható Kovács János, 25 éves, foglalkozás nélküli, hód­mezővásárhelyi és G. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapi­tányság az ügyben folytatja a vizs­gálatot. Lottó­nyeremények A Sportfogadási és Lottóigazga­tóság közlése szerint a A közölt adatok nem véglegesek.

Fenyőházi Jenő kórházi főorvos-igazgató életének rövid története, igazgatói gondjai. Egészségnevelési filmeket vetítenek. Fotókiállítást nyitnak a kórházban, melyben a gyógyító munka mellett bemutatnak: cigánykérdés, a városépítés, Dunai Vasmű élete stb.

Baranya földrajzi nevei Baranya megye löldrajzi nevei címmel ben jelent meg a névadattár; ennek té­májára rendeztek tegnap tu­dományos ülést a Művészetek Házában a kötet kiadói, a munkában részt vett intézmé­nyek.

A megyei tanács és a Baranya Megyei Levéltár ki­adásában megjelent névadat­tár szemészeti berendezések cégvihar, 14 közzétevő és két szerkesztő munkája: fő­iskolások, pedagógusok, ta­nácsi dolgozók, továbbá a volt tanárképző főiskola ma­gyar nyelvi, valamint horvát- szerb tanszékének munkatár­sai és az MTA Nyelvtudományi Intézete közreműködésével készült el ez a fontos kézi­könyv.

Olvasóink figyelmébe!

létrehozott vállalkozások oldala

Az MSZMP országos ér­tekezletére való tekintet­tel megváltoztattuk lapunk hétvégi megjelenési rend­jét. Ma, szombaton 8 olda­lon jelenünk meg, a lap ára 1,80 Ft. A VDN helyett vasárnap 16 oldal lesz a Dunántúli Napló terjedel­me — e számunkat vala­mennyi előfizetőnk még vasárnap kézhez kapja. A vasárnapi szám az újság­árusoknál 2,20 Ft. Az elő­fizetőket nem érinti a vál­tozás. Hétfőn a szokott formá­tumban jelenik meg a Du­nántúli Napló.

Sziget­vár város és járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti kórhá­zi felvételt igénylő gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyerme­kek részére páratlon napokon: PO­TE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről.

Felnőtt belgyógyászat: I. Belgyógyászati Klinika.

Ili, kerület: I. Sebészet, baleseti sebészet: I. Sebészeti Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Intézmények az alábbiak szérint biztosítja a körzeti orvosi ellátást szombat és va­sárnapi napokon a sürgős orvosi el­látásra szoruló betegek részére.

Pécs város, valamint Abaliget, Kozármisleny, Pellérd, Berkeid, Nagykozár, Kővágószőlős, Gör- esöny, Egerág és csatolt közsé­gei ügyeleti ellátását is végzi szom­baton reggel 7 órától hétfőn reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet földszinti körzeti orvosi üqyeleti he­lyiségeiben. Telefon: Fogászati ügyelet szombaton reg­gel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet föld­szinti ügyeleti helyiségeiben - gyer­mekek részére is.

Pécs város gyermeklakossága ré­szére szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Gyermek- klinikán, Pécs, József A. A berendelt betegek ellátása 8—12 óráiq történik ugyanitt. A városkörnyéki községekben és Egerágon lakó gyermeklakossáq 0— 14 éves korig részére az ellátást a Megyei Gyermekkórház Pécs.

Nyár u. Egyedülállóak társkereső szolgála­ta 17—20 éráig. A fenti időponttól kezdve a meg­adott szakaszokon a villamos felső­vezeték 2 kettő méteren belüli megközelítése életveszélyes, ezért tilos I A BAZIS Dél-Dunántúli Építőipari Vállalat befejező üzemigazgatósága közli, hogy a siklósi vr.

Nevelési Központ térvilágítás II. Ak­nász u. Vajda J. Jelzett időponttól a villamos berendezések és vezetékek érintése életveszélyes, ezért tilos I A Pannónia Afész szőlő- és gyü­mölcstermelő szakcsoportja bejelen­ti, hogy A felhasználásra kerülő vegyszerek méhekre és halakra ve­szélyesek. Munkaegészségügyi vá­rakozási idő két nap, élelmezés­egészségügyi várakozási idő har­minc nap. Kérjük a méhészek fi­gyelmét.

A részt­vevők E—D-C kategóriában vetél­kednek. Negyvenéves osztálytalálkozó lesz május én 10 órakor Pécsett, a Nagy Lajos Gimnáziumban, a ter­mészetrajzi előadóban.

Erőemelő rövidlátás is érkeznek volt diákok, igy Fellbach- ból, Zürichből és Lipcse mellől is. Díszmadár- és diszmacskabemu- tató nyílik május én, szemészeti berendezések cégvihar órakor a pécsi Nevelési Központban.

szemészeti berendezések cégvihar

A Mecseki Kultúrpark kisállatokat hoz, lehet lovagolni is. Tartanak egyebek között madár- és majom­szépségversenyt, a Zichy Galéria Alkotó Közössége festményeket állít ki. A rendezvény kétnapos. A francia BNL cég kiadá­sában compact-lemezen jelent meg a pécsi Nevelök Háza Kamarakórusának egy francia- országi felvétele: az együttes Tillai Aurél vezetésével Kodály- műveket énekel.

Tolna—Tourist felvételt hirdet Tró­fea éttermébe, szakács munkakör betöltésére.

Jelentkezés: Szekszárd, Arany János u. A rendőrség kérése — Színházbérietek a jövő évadra. Június ig, naponta 11 és 19 óra között megújitha- tóak vagy megvásárolhatóak a jövő évad bérletei a Pécsi Nemzeti Színházban.

A pécsi IH-ban május én 19 órától a diákdiscót Tuczai József vezeti. Jubileumi koncertet rendeznek Szigetváron, a várdzsámiban május én 17 órától a helyi Szemészeti berendezések cégvihar Általános Iskol« 30 éves fennállása alkalmából. A pécsi Nagyothalló Klub tagsága május én Gunarasra kirándul. Zsetonszámláló címmel könyvbarát- találkozót szerveznek május én 9 órától a komlói Úttörő- és Ifjúsá gi Házban.

Mindkét tagozaton fakultatív tantárgyként. Számítástechnikai ismeretek" tanul­hatók!

szemészeti berendezések cégvihar

Beiratkozási feltételek: 8 ált. Jelentkezéshez szükséges mindkét vizsgánál oz iskolai bizonyítvány. Dolgozók Gimnáziuma, igazgotóiága A Baranya Megyei Rendőr-főkapi­tányság vizsgálati osztálya eljárást folytat Kalmár István 38 éves pé­csi lakos ellen, csalás bűntette mi­att.

szemészeti berendezések cégvihar

Kalmár István arra hivatkozással, hogy BC-számlával rendelkezik, több személytől Ft közötti összegeket vett szemészeti berendezések cégvihar, azt állítva, hogy az NSZK-ból vámmentesen személy- gépkocsikat és híradástechnikai cik­keket vásárol. Másoknak azt adta elő, hogy az NSZK-ba kedvező fel­tételekkel munkalehetőséget tud biztosítani, mellyel összefüggésben az ügyintézési költségekre — Ft közötti öszegeket vett fel.

Kérjük azon személyek tanúkihall­gatás végett történő jelentkezését, akiket Kalmár István ily módon megkárosított, vagy akiknek hason­ló ajánlatokat tett. Kérjük azok je­lentkezését is, akiknek a felvett pénzt Kalmár István időközben visz- szafizette. A 'Szocialista. Haláért ÉrJ demrenddel kitüntetett Wim- berger Lászlót Tegnap a Baranya Megyei Tanácson dr.

Tóth Sándor ta­nácselnök-helyettes fogadta a Lvovi Területi Tanács Kommu­nális Igazgatóságának küldött­ségét, amely Vlagyimir Javorsz- kij igazgató vezetésével tapasz­talatcsere-látogatásra érkezett megyénkbe.

Az elmúlt 4 nap alatt felkeresték Baranya kom­munális ellátásával foglalkozó vállalatait, és tanulmányozták a lakosság ivóvízellátásának szervezését, módszerét.

A kon­ferencián a Trianoni békeszer­ződés címmel előadást tartott dr.

Ormos Mária akadémikus, a pécsi Janus Pannonius Távoli látás mi ez rektora is. Erről döntöttek a május i rendkívüli közgyű­lésen. A dolgozók közül en lettek tagok, míg en alkal­mazottként maradtak tovább. Senki sem mondott fel.