Észlelés fejlesztése

Vizuális fejlesztési gyakorlatok, Fejlesztési Területekhez Feladatok

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE

Analízis, szintézis: Keresd a kisképet a nagyképen Analízis, szintézis: Mi hiányzik a képről? Analízis, szintézis: Melyek az egyformák? Analízis, szintézis: Fölösleges szemészeti kötőhártyagyulladás-kezelés keresése szavakban Analízis, szintézis: Betűtáblában értelmes szavak keresése Analízis, szintézis: Szóalkotó játék: betűkockával betű kiválasztás, értelmes szó alkotása Analízis, szintézis: Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás.

Nehezítés: fölösleges szótagok. Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés: Keresd a párját! Általánosítás: Analógiák létrehozása Összehasonlítás: Mi a különbség? Mi az egyforma?

Összehasonlítás: Ellentétpárok Összehasonlítás: Szabály felismerési játékok: kakukktojás, barcohba Összehasonlítás: Dominó: kép, szám, betű, kép-szó, római számok, szorzó stb. Lényegkiemelés Lényegkiemelés: Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma Lényegkiemelés: Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása Lényegkiemelés: Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása.

vizuális fejlesztési gyakorlatok háttérkép asztali nézet

Ok-okozati összefüggés Ok-okozati összefüggés: Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok Ok-okozati összefüggés: Megkezdett mondat folytatása, befejezése. Ok-okozati összefüggés: Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása Aritmetikai gondolkodás Aritmetikai gondolkodás: Ugyanannyi, több, kevesebb fogalmának érzékeltetése változó helyzetekben Aritmetikai gondolkodás: Mennyiségek, képek, számok, kockák stb.

Aritmetikai gondolkodás: Számkép-mennyiség-számnév egyeztetése Aritmetikai gondolkodás: Számlálás növekvő-csökkenő sorokban Aritmetikai gondolkodás: Viszonyfogalmak, összehasonlítások, mérések: nagyobb, több, rövidebb stb. Aritmetikai gondolkodás: Több érzékszerv bevonásával mennyiségek számlálása, egyeztetése vizuális fejlesztési gyakorlatok. Alak, szín ,forma, nagyság, térbeli helyzetek jellemzői, viszonyszavak használata Sorozatok előállítása változtatások: kicserélés, eltüntetés, beszúrás; észrevétel, megfogalmazás, eredeti állapot visszaállítása.

Játék tárgyakkal, képekkel Nagy képen kis részlet megtalálása Puzzle játék, nehezítés fokozatosan Építs ugyanilyet pl pálcikából, kockából, legóból stb.

vizuális fejlesztési gyakorlatok hogyan lehet gyógyítani a látást mínusz 4

Győztes: aki az utolsó jó lapot rakta. Eltérések keresése, jelölése pl. Alakállandóság azonos formák különböző méretben, vizuális fejlesztési gyakorlatok Alak-háttér megkülönböztetése mi bújt el?

A korrekciós célú fejlesztés szempontjából azonban nem a megtartó emlékezet fejlesztése az elsődleges feladat, hanem az azt megelőző fázis: a vizuális kép elsődleges bevésése. Ha ugyanis ez a kép hiányos és pontatlan, megőrzése és felidézése is kevéssé hasznos számára. A szándékos bevésés módját külön is gyakorolni kell a gyermekkel, valamint annak tudatosítását, hogy azt hosszabb ideig meg kell őriznie és adott időpontban fel kell idéznie.

Figyelemmegosztás több egyidejű információ megadásával. Betűk, számok, ábrák felismerés elforgatva, egymásra rajzolva, hiányosan Rajzolással formák, betűk, számok, képek kiegészítése egésszé Gestalt látás: egységben látás Írott szavakban, számokban adott betűk, betűelemek, számelemek megkeresése, jelölése Mit takar a folt?

Kép, művelet, jel, szám, szó stb. Tárgyak azonosítása körvonal alapján Felvillantott képek, információk megfigyelése látótér növelése Képek, számok, betűk átmásolása, négyzethálós felületre, kicsinyítés, nagyítás Betű-vagy számtáblán megadott betűk, számok, szavak keresése Hideg-meleg, különféle formák, tárgyak felismerése tapintás alapján zsákban, kendő alatt stb. Bekötött szemmel a tárgyak nagyságának megbecsülése, összehasonlítása Mit rajzolok a hátadra, tenyeredbe?

Vonalak, számok, betűk nehezítés: ékezetes betűkformák, szavak Tedd hátra a kezed!

1.2. Az érzékelés és az észlelés fejlesztésével kapcsolatos játékok/feladatok gyűjteménye

Mit raktam bele? Mi hiányzik? Mi változott?

Fűzés és átmásolás A gyermek elé képcsíkot helyezünk, melyen különféle forma látható. Fel kell fűznie a képen látottakat sorrend szerint. Ezek után le kell rajzolnia másolnia egy papírra sorrendben az alakzatokat, melyeket felfűzött, figyelve a színekre is. Ha ez a feladat már jól megy neki, úgy nehezítjük, hogy emlékezetből kell a képcsíkon látottakat felfűzni emlékezetből kell a felfűzött tárgyakat lerajzolni mindkét részfeladatot emlékezetből kell elvégeznie Tárgyak az asztalon A felnőtt az asztalra játékokat, tárgyakat helyez el.

Apró változtatások megfigyeltetése Látás és érintés kapcsolat gyakorlatok. Cél: összkép gyors megragadása. Megfigyelő játék: körbeadunk egy könyvet képet, tárgyat stb.

  1. Hogyan lehet helyreállítani a látást 45 évesen
  2. Helyreállítani a látást
  3. Látás és karbantartás

Kinek-minek a hangját hallod? Akusztikus és diszkriminációs gyakorlatok, játékok pl. Kérdésekre lehet pontgyűjtésselvariációk: mindenki sorban 1 állítást mond, rajzkészítés közösen, összehasonlítás az eredetivel vagy kiválasztás a hasonlók közül.

Észlelés fejlesztése

Bőrönd Ödön játék: utazni készülünk. Mindenki tegyen 1 valamit a bőröndbe! Több kör, különböző tárgyak. Az nyer, aki a végén a legtöbb dologra emlékszik. Kép, történet stb. Apró tárgyak válogatása, rendrakás, főfogalom alá sorolás Gyűjtőfogalmak szerinti rendezés Csoportosítás, halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, főfogalom keresése Válogató játék: van-e vagy nincs: válogatás meglévő vagy hiányzó tulajdonság alapján Gyűjtőfogalomhoz alárendelt fogalom keresése: dobókockára gyűjtőfogalmat jelentő képek ragasztása, gurítás, fogalom- vagy képkeresés Ellentétpárok keresése, gyűjtése, válogatása Kakukktojás játékok, melyik nem illik a többi közé?

Észlelés fejlesztése

Naptár, térkép használata, játékos, tréfás keresési gyakorlatok Ültetőkártyák elrendezése többféleképpen, lehetőségek szűkítése x nem akar y mellé ülni Szabályjáték másképpen: A kérdező kimegy. Nem akarod odaadni. Párbeszéd: tiltó, tagadó szó kimondása nélkül Fekete, fehér, igen, nem játék Rákérdezés rövid szöveg állításaira lehet tréfás vagy megtévesztő is Rövid, befejezetlen történet felolvasása, befejezés többféleképpen Rövid szöveg, vers visszamondása saját szavakkal Szótárban, lexikonban keresés.

Fordított keresés Ábrák, síkidomok, vonalak felosztás, felezés stb. Hány háromszöget, négyszöget, szakaszt stb.

6. A vizuális differenciálás, a vizuális fejlesztés technikái

Szabályfelismerési játékok: kakukktojás, barcohba, sorozatok, ellentétek, stb. Számpótlás, számhiány játékosan Számgyűjtés pl. Néhány állítás alapján kitalálás. Szerepcserével is. Csoportosítás, halmazalkotás: A gyermekeknek meg kell tanulniuk a tárgyakhoz, jelenségekhez fűződő tulajdonságok, ismertetőjelek, jellegzetességek meglátását, megfogalmazását, hiszen a számjegy is egy mennyiség halmaz tulajdonsága, elvont kifejezése. Fontos, hogy a gyermekek képesek legyenek megadott szempontok alapján csoportosításra, halmazalkotásra, illetve két vagy több halmaz összehasonlítására, a halmazok tulajdonságainak megfogalmazására.

Térbeli kiterjedéseket jelölő kifejezések gyakorlása ellentétpárokon keresztül: A gyermekek környezetében lévő tárgyak alapvető viszonyainak megismertetése, változó jellegük érzékeltetése.

A tájékozódás fejlesztése térben, síkban, időben: A térbeli irányokat és relációkat jelölő fogalmak elsajátítása, az oszlop és sor fogalmának vizuális fejlesztési gyakorlatok. Ritmikus soralkotás: A szabályalkotás megalapozása.

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE - PDF Free Download

Különbözőség, azonosság: A különbségek és azonosságok észrevétetése síkban, térben. Számlálás 5-ös és es számkörben: Tárgyak számlálása, mozgáshoz kötött pontos számlálás kialakítása. Sorszámnevek: A sor elemeinek hely szerinti tudatosítása. Az első, az utolsó és a középső fogalma. Alapvető matematikai fogalmak kialakítása: A sok-semmi, a sok-kevés, a több-kevesebb-ugyanannyi fogalmának kialakítása.

Fejlesztési Területekhez Feladatok

Relációs jel felismerése, értelmezése, alkalmazása: A mennyiségek összehasonlítása: a több, kevesebb, ugyanannyi relációs jelekkel való jelölése. Számjegy, korongkép, ujjkép felismerése, a mennyiség-állandóság kialakítása: Konkrét cselekvés útján számjegy, korongkép, ujjkép egyeztetése a globális mennyiségfogalom kialakítására. A mennyiség számnévvel való egyeztetése: A feladat elvégeztetése mozgásos játékok alkalmazásával a legkönnyebb.

vizuális fejlesztési gyakorlatok a fizikai aktivitás hatása a látásra

Matematikai relációk alkalmazása: Halmazok összehasonlítása különböző téri alakzatokban. A mennyiség számjeggyel való egyeztetése: Változatos játéktevékenység közben kell egyeztetni a számjegyet a számnévvel és a hozzá tartozó mennyiséggel korongképpel, ujjképpel. Matematikai relációk, mennyiségek differenciálása relációs jelekkel: A számok és mennyiségek közöt relációk felfedezetése.